Regulamin szkoleń Ekspert Flotowy 2024 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania szkoleń Ekspert Flotowy 2024r. przeznaczonych dla uczestników, których organizatorem jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW FS).

§ 1.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Organizator – Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW FS).
 3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisana na szkolenia na stronie www.ekspertflotowy.vwfs.pl
 4. Strona WWW – witryna internetowa znajdująca się i widoczna pod adresem URL www.ekspertflotowy.vwfs.pl.
 5. Szkolenia Ekspert Flotowy 2024 r. lub Szkolenia - szkolenia organizowane dla Uczestników w formie stacjonarnej i online na stronie www.ekspertflotowy.vwfs.pl

§ 2.

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach Ekspert Flotowy 2024 r.
 2. Celem szkoleń jest edukacja Uczestników i promowanie Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.ekspertflotowy.vwfs.pl , a także w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie roszczenia związane ze Szkoleniami mogą być kierowane wyłącznie do Organizatora.
 5. Szkolenia prowadzone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Uczestnictwo w Szkoleniach

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest możliwe po zapisaniu się Uczestnika na stronie www.ekspertflotowy.vwfs.pl. oraz akceptacji Regulaminu.
 2. Szkolenia są bezpłatne.
 3. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Szkoleniu osobiście lub oglądać transmisję online na stronie www.ekspertflotowy.vwfs.pl.
 4. Organizator przewiduje przeprowadzenie 2 szkoleń w terminach:
 1. 04.06.2024 r. – szkolenie, które odbędzie się w Sali Chillout Zone w Elektrowni Powiśle 
 2. 10.09.2024 r. – szkolenie, które odbędzie się w Sali Chillout Zone w Elektrowni Powiśle
 1. Terminy Szkoleń mogą ulec zmianie. W takim przypadku Organizator poinformuje zapisanych Uczestników na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Szkolenia Ekspert Flotowy 2024 r.

§ 4

Kwalifikacja do Szkoleń

 1. Organizator posiada pełną autonomię w zakresie kwalifikacji Uczestnika do udziału w Szkoleniach.
 2. Organizator kwalifikuje do Szkoleń wszystkich zapisanych na www.ekspertflotowy.vwfs.pl Uczestników, którzy wyrazili uprzednio właściwe zgody na przetwarzanie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji Szkoleń).

§ 5

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Szkoleń można składać:
  1. pisemnie – osobiście albo pocztą tradycyjną na adres: Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o. o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub
  2. pocztą elektroniczną na adres ekspertflotowy@vwfs.com.
 2. Organizator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub na innym trwałym nośniku, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6

Komunikacja

 1. Komunikacja obsługowa odbywa się poprzez wysyłanie przez Organizatora informacji elektronicznych na adres e-mail lub sms-ów na numer telefonu, który Uczestnik Szkoleń podał podczas zapisu na www.ekspertflotowy.vwfs.pl.

§ 8

Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny w czasie trwania Szkoleń, o czym poinformuje niezwłocznie Uczestnika mailem wysłanym na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu na  www.ekspertflotowy.vwfs.pl.
 2. Materiały reklamowe Szkoleń mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 3. Szkolenia poddane są właściwości prawa polskiego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Szkoleń bez podania przyczyn. Informacja o zakończeniu Szkoleń zostanie podana na Stronie www.ekspertflotowy.vwfs.pl z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Szkoleniach w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestnika w terminie 14 dni od zaistnienia takiej przesłanki.

Data wejścia w życie Regulaminu: od 30.04.2024r.

 

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.