Polityka prywatności

 1. Wstęp
 2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 3. Zgoda – cofnięcie zgody
 1. Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 2. Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Wstęp

Polityka prywatności (dalej: Polityka) dotyczy użytkowników, którzy korzystają ze stron internetowych (dalej każda strona nazywana jest serwisem):

 • vwfs.pl;
 • audiperfectleaseuzywane.pl;
 • autoaukcja.com;
 • autonomiauzywane.vwfs.pl;
 • autonowezawsze.pl;
 • ekspertflotowy.vwfs.pl
 • emobility.vwfs.pl;
 • flota-fsl.vwfs.pl;
 • finansowanie.vwfs.pl;
 • inmobi.vwfs.pl;
 • kalkulator.skoda-auto.pl;
 • kalkulator.vwfs.pl;
 • media.vwfs.pl;
 • mobilni.pl;
 • pakietyprzegladow.vwfs.pl/audi
 • pakietyprzegladow.vwfs.pl/seat
 • pakietyprzegladow.vwfs.pl/skoda
 • pakietyprzegladow.vwfs.pl/vw
 • pakietyprzegladow.vwfs.pl/vwdostawcze
 • produkt.vwfs.pl/pakiety-przegladow-serwisowych/audi;
 • produkt.vwfs.pl/pakiety-przegladow-serwisowych/seat;
 • produkt.vwfs.pl/pakiety-przegladow-serwisowych/skoda;
 • produkt.vwfs.pl/pakiety-przegladow-serwisowych/vw;
 • produkt.vwfs.pl/pakiety-przegladow-serwisowych/vwdostawcze;
 • store.vwfs.pl;
 • ubezpieczenia.vwsu.pl/;

Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego w Polityce wskazujemy, w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe. Pozwoli to podjąć świadomą decyzję, czy użytkownik chce skorzystać z serwisu.

Opisujemy, w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce znajdują się również informację o tym, jakie prawa przysługują użytkownikom serwisu (zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych). Polityka prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem Polityki są klauzule informacyjne, które użytkownik otrzymuje w momencie przekazywania swoich danych osobowych przez formularze. Wykorzystywanie plików cookies oraz korzystanie z różnych technologii zostało opisane w Polityce plików cookies. 

Ta Polityka obowiązuje od 01.07.2023 r.

 1. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka opiera się na:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.);
 • Ustawie z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.);
 • Ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

III. Administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu mogą być:

 • Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW Bank);
 • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW FS);
 • Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW SU).

Administratorami (współadministratorami) danych osobowych użytkowników serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych, a także w ramach prowadzonych fanpage’y, są:

 • VW Bank;
 • VW FS;
 • VW SU.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na cookies marketingowe, analityczne lub społecznościowe – współadministratorami są:

 • VW Bank;
 • VW FS;
 • VW SU;
 • Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań (dalej: VGP).

Administratorzy danych wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi użytkownicy serwisu mogą się skontaktować:

 • VW Bank – przez e-mail: IOD_VWB@vwfs.comlub pocztą na adres siedziby administratora VW Bank;
 • VW FS – przez e-mail: IOD_VWL@vwfs.comlub pocztą na adres siedziby administratora VWFS;
 • VW SU – przez e-mail: IOD_VWSU@vwfs.comlub pocztą na adres siedziby administratora VW SU;
 • VGP – przez e-mail: iod@vw-group.pllub pocztą na adres siedziby administratora VGP. 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dbamy, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, przejrzysty oraz zgodny z prawem.

Najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów;
 • jasno określamy cele zbierania danych osobowych – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;
 • realizujemy prawa użytkowników: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wycofania zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których dane zostały zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia, które mogą wydłużyć okres przechowywania danych;
 • chronimy dane osobowe użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania;
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy lub możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu, aby:

 • mogli korzystać z serwisu oraz z usług drogą elektroniczną (np. złożyć wniosek o określony produkt (np. leasing, kredyt, pakiet serwisowy) z wykorzystaniem serwisu);
 • zawrzeć lub wykonywać umowę;
 • przeciwdziałać przestępstwom gospodarczym;
 • wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa (np. dotyczące rachunkowości, podatków, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
 • podnosić jakość obsługi klientów, w tym przez badanie jakości obsługi;
 • wykonywać analizy, statystyki oraz raporty;
 • realizować własne działania marketingowe lub działania marketingowe podmiotów z Grupy Volkswagen;
 • rozpatrywać reklamacje i wnioski;
 • bronić administratora przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;
 • realizować cele wewnętrzne administratora.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

 • zgody użytkownika serwisu (jeśli została wyrażona);
 • zawarcia i wykonania umowy;
 • przepisów prawa;
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Szczegółowe informacje na temat celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej, która jest przedstawiana w serwisie podczas zbierania danych osobowych, jak również jest opublikowana w serwisie.

 1. Zgoda – cofnięcie zgody

Aby realizować usługi oferowane przez serwis, które polegają na przekazywaniu informacji handlowych i marketingowych, użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda użytkownika może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. "wyraźne działanie", np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez użytkownika swoich danych i zwrócenie się z prośbą o ofertę marketingową, lub wysłanie zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

Użytkownik może wyrazić także zgodę na stosowanie poszczególnych plików cookies – zgodnie z Polityką plików cookies.

Dla użytkowników serwisu, w tym Klientów oraz Potencjalnych Klientów, wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie – poprzez bezpośredni kontakt z administratorem za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce w sekcji: „Administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych”. W przypadku zgód związanych ze stosowaniem poszczególnych plików cookies – zgodnie z Polityką plików cookies.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami dla użytkownika – należy jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak na przykład: otrzymywanie Newslettera, otrzymywanie ofert, reklam lub świadczenia innych usług, dla których realizacji przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody użytkownika. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało wykonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VII. Przechowywanie danych osobowych

Użytkownicy serwisu mają prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania ich danych osobowych. Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których te dane zebraliśmy.

Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej, która jest przedstawiana w serwisie podczas zbierania danych osobowych, jak również jest opublikowana w serwisie.

Kwestie przechowywania plików cookies określone zostały w Polityce plików cookies.

VIII. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być udostępnione bądź przekazane:

 • za zgodą użytkowników, w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na udostępnienie danych – wskazanym w zgodzie podmiotom;
 • operatorom pocztowym, podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym;
 • podmiotom świadczącym usługi na zlecenie administratora, w szczególności podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, dealerom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, audytowe, marketingowe oraz inne administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem.

W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe użytkowników, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, albo też realizować usługi we własnym imieniu, wówczas staną się odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych grupy finansowej Volkswagen, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych VGP oraz podmiotów współpracujących, np. Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki Volkswagen. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

 1. Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zabezpieczeń). Działamy na podstawie np. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, można uzyskać kontaktując się z danym administratorem za pomocą danych kontaktowych wskazanych w Polityce w sekcji „Administratorzy danych i inspektorzy ochrony danych”.

 1. Prawa użytkowników serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do:

 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób;
 • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 • wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora (np. cele dowodowe, archiwalne, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń). Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw na przetwarzanie danych, administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad taką niedogodnością, lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") – polega ono na zażądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych użytkownika; istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności, jeśli dane mają być przetwarzane do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; ograniczenie przetwarzania może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu;
 • przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania od administratora danych osobowych, które dostarczył użytkownik, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika lub na podstawie umowy łączącej użytkownika z administratorem oraz w sposób zautomatyzowany;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • w zakresie, w jakim dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi – otrzymania od współadministratorów zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy administratorami w zakresie ochrony danych osobowych.

W każdym przypadku cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu użytkownika na przetwarzanie danych w celach marketingowych spowoduje, iż dane użytkownika nie będą przetwarzane w tych celach.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu, w tym dotyczące przysługujących użytkownikowi praw, można przesłać odpowiednio do administratora:

 • VW Bank – przez e-mail: bok.bank@vwfs.com lub IOD_VWB@vwfs.com lub pocztą na adres siedziby VW Bank: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
 • VWFS – przez e-mail: bok@vwfs.comlub IOD_VWL@vwfs.com lub pocztą na adres siedziby VWFS: Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
 • VW SU – przez e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub IOD_VWSU@vwfs.com lub na adres siedziby VW SU: Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,

a w przypadku współadministrowania danymi z VGP – także odpowiednio do VGP przez e-mail: iod@vw-group.pl lub pocztą na adres siedziby VGP: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań.

W zakresie, w jakim użytkownik kieruje swoje wnioski, prosimy o podanie danych, które pozwolą na jego identyfikację, w szczególności o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres e-mail, a w przypadku wniosków pisemnych – także adresu korespondencyjnego) oraz o wskazanie przedmiotu sprawy. Jeżeli wniosek dotyczy korzystania z serwisu, prosimy dodatkowo o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej na rzecz użytkownika oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku).

W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości użytkownika oraz podania przez niego dodatkowych danych/informacji.

Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, zagwarantowanie systemu kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed ich nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim;
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją lub usunięciem danych;
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy nasz Pracownik mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, dane takie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

XII. Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies oraz różnych technologii internetowych

 

W związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu, gromadzimy także dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies lub wykorzystujemy inne technologie internetowe (np. kody, pixele). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i różnych technologii internetowych znajduje się w Polityce plików cookies.

XIII. Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, które mogą wynikać ze zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. O zmianach będziemy informować przez serwis.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.